บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 17 มีนาคม 2560 มีดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) 72,691,000 36.35
2 นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ 19,915,500 9.96
3 นายลุชัย ภุขันอนันต์ 9,820,000 4.91
4 นายปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย 9,040,000 4.52
5 น.ส.สุภาภรณ์ อาหุนัย 7,000,000 3.50
6 MISS MEI LEE 4,250,000 2.13
7 นายวชิระ ทยานาราพร 4,000,000 2.00
8 น.ส.สิริยา อินทรประสิทธิ์ 4,000,000 2.00
9 MR.HSIAO-WEI LIU 3,400,000 1.70
10 นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ 3,305,200 1.65

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด